KVKK Bildirimi

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme’ye ulaşmak için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

İşburada kullanılan aşağıdaki tanımlar karşılarında yer alan anlamları ifade eder:

“ERDEMİR”    Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’dir.
“KVKK”       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
“KULLANICI”       KULLANIM KOŞULLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME, Güvenlik ve GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini okumak ve kabul etmek sureti ile SİTEYE giriş yapan ve bu koşul ve hükümler kapsamında SİTEDEN yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.
“SİTE”  www.erdemir.com.tr isimli internet sitesidir.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, ERDEMİR, KVKK’nda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri Sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, aktarılabileceğini belirtir, bu kapsamda ERDEMİR, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişileri tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel verinin işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve ticari satımlara ilişkin mevzuat kapsamında, iş başvurularınız, siparişleriniz, satın alma, ödeme ve teslim aşamalarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, iş başvurusu sahibi, KULLANICI ya da SİTE ziyaretçisinin bilgilerinin doğru ve tam olarak tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili idare ve kurumlar ile diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve ticari ilişkimizin ilgili mevzuat uyarınca gereğini yerine getirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında dolaylı/doğrudan, yurtiçi /yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, tarafımızca hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, çözüm ortakları, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

SİTE’nin kullanılması, ürün siparişleri için gerekli bilgilerin doldurulması sırasında, iş başvurularınızda, sunmuş olduğunuz öz geçmişiniz ile, tarafımıza göndereceğiniz bildirim, yazışmalar ve aramalar ile kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK UYARINCA YASAL HAKLARINIZ

Şirketimize müracaat ederek KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurtiçinde veya yurt dışındaki 3. kişiler öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

KVKK’nda yer aldığı şekli ile burada belirtilen haklarınızı 7.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nun “Ver Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 3. maddesinde belirtilen esaslar uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.